મેરી આવાજ સુનો

Latest Posts

માણસ પોતાની પાસે રહેલું બુદ્ધિનું જોર નબળા અને મૂંગા જીવો પર બતાવે છે.

વાયરસ સામે અણુબોંબ પણ લાચાર બની જાય છે. પ્રાણીઓ પર અત્યાચાર કરવામાં મજા નથી. જયારે તેમની મૂંગી હાય સપાટી પર આવે છે ત્યારે [...]

છતાં, જાહેરજનતા કહેશે ફલાણા રાજકારણીની માતા તો રિક્ષામાં ફરે છે…!

કથાકાર : આજે મારે કથા કરાવી છે, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આપજો…! જીગો : આખું ફૂલ આપી ગયો… કથાકાર : આ શું [...]

Leave a Reply