પ્રેમ

ખબર છે અશક્ય છે તારો પ્રેમ પામવો, પણ… આ દીલની ચાહત તો બસ હજુ તુ જ છે.

Leave a Reply