ઈર્ષા

હું પ્રથમ રહું તેનું નામ સ્પર્ધા અને મારો હરીફ પાછળ રહી જાય તેનું નામ ઈર્ષા…

Leave a Reply