જળદાન

તમામ દાનોથી અને તીર્થ સ્થાનોથી જે પૂણ્ય ફળ મળે છે તે માત્ર જળદાન કરવાથી મળે છે…!

Leave a Reply