હરિ ૐ સંદેશ

હરિ ૐ સંદેશ
સાધના ગમે તેટલી થાય પણ જો સદગુણોનો વિકાસ ન થાય તો એ સાધના ક્યારેય સાર્થક થતી નથી.

Leave a Reply