ચિત્તમાં કદી ક્રોધ નથી આવતો…!

જેના ચિત્તમાં કદી ક્રોધ નથી આવતો, જેના હૃદયમાં હંમેશા પ્રભુ બિરાજમાન છે, તે ભક્ત ઈશ્વરતુલ્ય છે…!

Leave a Reply