જી.એસ.ટી.

એક વેપારી : સાહેબ, તમે તો ચૂંટાયેલા જન પ્રતિનિધિ છો ! મને સમજાવો તો ખરા કે આ જી.એસ.ટી. શું છે ?
જન પ્રતિનિધિ : ગુડ નાઈટ. સ્વીટ ડ્રીમ્સ, ટેક કેર…

Leave a Reply