તંદુરસ્તી વિના સુખી…!

તંદુરસ્તી વિના સુખી રહેવું એ મુશ્કેલ છે, તો સદ્દગુણો વિના સારા બનવું એથીય મુશ્કેલ છે.

Leave a Reply