પાછો ખેંચવાનો નહીં…!

એક શબ્દ ઉમેરવાનો અવકાશ હંમેશા રહેતો હોય છે – પાછો ખેંચવાનો નહીં…!

Leave a Reply