બળી ગયેલો માણસ જીવવાલાયક રહેતો નથી…!

બળી ગયેલો રોટલો ખાવાલાયક રહેતો નથી… અને બળી ગયેલો માણસ જીવવાલાયક રહેતો નથી…!

Leave a Reply