લોનના ડેટા ઉડી જશે…!

આકાશ નીચે અને ધરતી ઉપર થઈ જાય તો પણ,
એવી આશા ના રાખતા કે આ રેનમસ વાઈરસને કારણે બેન્કોમાંથી
તમારી હોમ/કાર/પર્સનલ લોનના ડેટા ઉડી જશે…!

Leave a Reply