વાંધો નહીં આવે…!

જો આ દેશમાં તમારે માનસિક સ્વાસ્થ્યને એકદમ સ્વસ્થ અને સ્થિર રાખીને જીવવું હોય તો ભેળસેળ કે ભ્રષ્ટાચારને એક રમૂજ તરીકે સ્વીકારી લી…! વાંધો નહીં આવે…!

Leave a Reply