સીતા…રામ…

મારા મિત્ર મુકેશભાઈ કે જેમના વેપારના સ્થળે સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે દાન પેટી મૂકેલ છે…!

Leave a Reply