તાતી જરૂર છે…!

ધર્મસ્થાનોમાં જમા થતા પૈસા દ્વારા ટોયલેટ બનાવવાનું ક્રાંતિકારી સામાજિક પગલું લેવાની તાતી જરૂર છે…!

Leave a Reply