દાન કોને કહેવાય ?

દાન કોને કહેવાય ?
કોઈ પણ પ્રાણીનો દ્રોહ ન કરવો તે શ્રેષ્ઠ દાન છે

Leave a Reply