ભંગારવાળો

પત્ની : જુઓને, પેલો માણસ મને ક્યારનો જુએ છે…!
પતિ : તે જોવાનો જ છે, કારણ કે તે ભંગારવાળો છે…!

Leave a Reply