સંપ જીવનને ઉજ્જવળ બનાવે છે…!

કલેશ જીવનને ઉજ્જડ બનાવે છે,
સંપ જીવનને ઉજ્જવળ બનાવે છે…!

Leave a Reply