જય રામ… રહીમ…!

પ્રાર્થનાઓ આત્મ – કલ્યાણ માટે કરવાને બદલે વિશ્વ – કલ્યાણ માટે કરો તો તેને પરમ શક્તિ આવકાર્ય ગણશે…!

Leave a Reply