સીતા…રામ…!

जो इन्सान खुद के लिए जीता है – उसका एक दिन “मरण” होता है,
और
जो इन्सान दूसरो के लिए जीता है – उसका सदा “स्मरण” होता है…!
આ ચિત્રમાં રહેલા અમારા મિત્રએ સ્વાઈન ફ્લુનો ઉકાળો એક લાખ વ્યક્તિઓને પીવડાવવાનો સંકલ્પ લીધેલ છે…!

Leave a Reply