ગુરૂજીના શબ્દો (ગુફા વાલે ગુરૂજી…?)

એક શિષ્યે ગુરૂને કહ્યું, “ગુરુજી (રામ-રહીમ નહોતા…!) હું ક્રોધ પર કાબુ નથી મેળવી શકતો. મને ખૂબ ગુસ્સો આવે છે. તેનાથી છુટકારો મેળવવા હું શું કરું ?”
ગુરૂએ કહ્યું, “આ તો વિચિત્ર કહેવાય…! મને ગુસ્સો કરી દેખાડતો…!”
શિષ્યે કહ્યું, “આમ હમણાં ગુસ્સો ન આવે.”
“કેમ નહીં”
“ગુસ્સો તો અચાનક આવે જાય, કંઇક મને ન ગમતું બને તો જ મારી કમાન છટકે છે…!”
“તો પછી એનો અર્થ એ થયો કે ક્રોધ કરવો એ તારો સ્વભાવ નથી. જો તારા સ્વભાવમાં જ હોત તો તું ગમે ત્યારે ગુસ્સો કરી દેખાડત. તારી અંદર જે નથી એને તું તારા પર કેમ સવાર થવા દે છે, કે જે તારા જીવનની શાંતિ પણ હરી લે છે.”
આ સંભાળ્યા પછી શિષ્યને જયારે ગુસ્સો આવતો ત્યારે એને ગુરૂજીના શબ્દો (ગુફા વાલે ગુરૂજી…?) યાદ આવી જતા અને આમ ધીમે ધીમે ક્રોધને કાબૂમાં રાખતા શીખી ગયો. થોડા સમય પછી તો એ બિલકુલ ક્રોધરહિત શાંત થઈ ગયો…!

Leave a Reply