સીતા…રામ…!

કોઈ બાબા મહિલાઓને કથા – સત્સંગ કે કેસેટ પ્રવચનમાં એમ ઉપદેશ નથી આપતા કે “તમારા પતિના પગ દબાવો, મારા નહીં…!” આપણા શાસ્ત્રોમાં પતિ પરમેશ્વર છે…! એવું કહેવામાં આવે છે. વડીલોની સેવા તે જ તીર્થ છે…!

Leave a Reply