હરિ ૐ સંદેશ

सेवा ह्रदय और आत्मा को पवित्र करता है…!
सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है…!
सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है…!
સેવા હૃદય અને આત્માને પવિત્ર કરે છે…
સેવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે…
સેવા જ જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે…!

Leave a Reply