હરિ ૐ સંદેશ

તમારે ભાગે આવેલું કર્મ જ તમારે માટે આનંદનો અવસર છે. કર્મ પૂરી નિષ્ઠાથી અદા કરો…!

Leave a Reply