હરિ ૐ સંદેશ

આનંદના અતિરેકની પાછળ ઘેલા ન બનશો. આનંદને બહારથી શોધવાને બદલે અંદરથી શોધો.

Leave a Reply