હરિ ૐ સંદેશ

જિંદગીમાં કદી પરાજયનો સ્વીકાર ન કરશો. આવતી કાલ ઉજળી હોવાની શક્યતાની શ્રદ્ધાને તમારો સહારો બનાવો…!

Leave a Reply