હરિ ૐ સંદેશ

હે અર્જુન ! મનુષ્ય અંતકાળે જે જે ભાવનું સ્મરણ કરતાં શરીર છોડે છે તેને તે જ પ્રાપ્ત કરે છે…! કેમ કે હંમેશાં તે ભાવની ભાવનાવાળો તે હોય છે…!

Leave a Reply