શીલ અને ચારિત્ર્યની મોટી અપેક્ષાઓ રાખવી નહિ…!

જે દેશમાં, સમાજમાં હજારો લાખો વિધવાઓ, ત્યકતાઓ, વિધુરો અને વાંઢાઓ હોય ત્યાં શીલ અને ચારિત્ર્યની મોટી અપેક્ષાઓ રાખવી નહિ…!

Leave a Reply