બેસવું ધ્યાન બની શકે છે

બેસવું ધ્યાન બની શકે છે જો તમે હોશપૂર્વક, સજાગ થઈને બેસી શકો. ચાલવું એ ધ્યાન બની શકે છે જો તમે હોશપૂર્વક ચાલો.

Leave a Reply