અપહરણ કરે છે…!

ધમંડ, માણસના આયુષ્ય, ચારિત્ર્ય, સંપત્તિ, વગેરેનું અપહરણ કરે છે…!

Leave a Reply