આપની સલાહ સાંભળવા તૈયાર હોતા નથી.

વણમાગી સલાહ આપવાની વૃત્તિથી દૂર રહો, કારણ કે ઘડપણ આવતા કુટુંબના કર્તા-ધર્તા તમે રહેતા નથી અને જેઓ કર્તા-ધર્તા હોય છે તેઓ આપની સલાહ સાંભળવા તૈયાર હોતા નથી.

Leave a Reply