જીવનમાં જો આગળ વધવું હોય તો…

જીવનમાં જો આગળ વધવું હોય તો કોઇપણ કાર્ય કરવામાં નાનપ અનુભવવી જોઈએ નહીં.

Leave a Reply