જે માનવી પોતાના ક્રોધને કાબૂમાં કરી લે છે, તે બીજાના ક્રોધથી બચી જાય છે.

Leave a Reply