જ્યાં આપણે નથી હોતા ત્યાં આપણા ગુણ-અવગુણ આપણું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

સંસારી છોકરાએ બાબાને પૂછ્યું : “બાબા તમે કેમ છો ?”
બાબા : અમે સાધુ છીએ… “રામ રાખે તેમ રહીએ”… તું કેમ છો ?
સંસારી છોકરો : અમે સંસારી છીએ… “પત્ની રાખે તેમ રહીએ છીએ…

Leave a Reply