ભલભલા પણ થાપ ખાઈ જાય છે…

અસત્યના શરીર પર જયારે દંભના વસ્ત્રો ચડે છે, ત્યારે એ અસત્યને ઓળખવામાં ભલભલા પણ થાપ ખાઈ જાય છે…

Leave a Reply