વહેતી નદીઓ આપતી, એ ઉપદેશ મહાન…

વહેતી નદીઓ આપતી, એ ઉપદેશ મહાન…
વહેતા રહો… વહેંચતા રહો… ધન્ય થશે જીવન…!

Leave a Reply