શક્તિ અને બુદ્ધિ બંને તેમાં વેડફાય છે.

જીવનનું બીજું સૂત્ર એ છે કે ઓછામાં ઓછું બોલો, વધુ બોલવાથી વાતાવરણ બગડે છે. શક્તિ અને બુદ્ધિ બંને તેમાં વેડફાય છે.

Leave a Reply