શીતળ છાંયડો પણ આપે જ છે.

સબંધોમાં એક સબંધ લીમડાના ઝાડ જેવો હોવો જોઈએ. જેથી શીખવા મળે કે તે ભલે કડવો હોય પણ શીતળ છાંયડો પણ આપે જ છે.

Leave a Reply