સીતા…રામ…!

સંઘર્ષ પ્રકૃતિનું આમંત્રણ છે, જે આનો સ્વીકાર કરે છે… એ જ આગળ વધે છે…!

Leave a Reply