માથું મોકલે તો ખબર પડે…!

અપહરણકાર : તમારી પત્ની મારી પાસે છે…! પુરાવારૂપે તેની આંગળી મોકલી છે…!
પતિ : પુરાવો પાક્કો નથી મળ્યો ..! માથું મોકલે તો ખબર પડે…!

Leave a Reply