પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું ફોર્મ ભરતો હોય છે…!

આજકાલના છોકરા ગીત ગાય છે કે,
બન જા તું મેરી રાની… તુજે મહલ દિલા દુંગા…!
અને પોતે પાછો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું ફોર્મ ભરતો હોય છે…!

Leave a Reply