બધામાં જરૂર સફળ થઈશ…

“હું” મારી જાતને મનુષ્ય (માનવ) બનાવવા કૃત નિશ્વય છું… જો હું એમાં સફળ થઉં તો હું બાકીના બધામાં જરૂર સફળ થઈશ…

Leave a Reply