સંસ્કાર લુંટાય તેવા સ્થાને વસવુંય જોખમી છે…!

જો સંપત્તિ લુંટાય એવા સ્થાને વસવું જોખમી છે, તો સંસ્કાર લુંટાય તેવા સ્થાને વસવુંય જોખમી છે…!

Leave a Reply