સીતા…રામ…!

સંસારમાં સુખ-દુઃખ, જીવન-મરણ, યશ-અપયશનું બધું જ વિધિના હાથમાં છે… આપણે તેમાં મીન-મેખ મારી કરી શકતા નથી…!

Leave a Reply