સીતા…રામ…!

પતંગને માત્ર ઉત્તરાયણ પર ઊડવાનું છે, સમડીને તો આજીવન ઉડવાનું છે…!

Leave a Reply