સીતા…રામ…!

પ્રતિકુળ પરિસ્થિતિને કારણે કેટલાક તૂટી જાય છે, જયારે કેટલાક એવા હોય છે જે બીજાના વિક્રમો તોડે છે…!

Leave a Reply