સુખને પચાવવું…!

દુઃખને પચાવવું એ મજબૂરી છે,
સુખને પચાવવું એ મર્દાનગી છે…!

Leave a Reply