હરિ ૐ હરિ

ટીચર : બોલો, અકબરનો જન્મ ક્યાં થયો હતો ?
ચતુર છોકરો : ટીચર, અમે શાળામાં ભણવા માટે આવીએ છીએ, હોસ્પિટલની માહિતી લેવા માટે નહિ…

Leave a Reply