કર્મને નમન કરો…!

તમારા કર્મક્ષેત્રને “તીર્થ-સ્થાન” માની શ્રદ્ધા, ભક્તિ, શક્તિ અને પ્રીતિથી કર્મને નમન કરો…!

Leave a Reply