સત્ય, સન્મતિ અને નેકી જ તમને તારી શકશે…!

સમાજમાં કે વિશ્વમાં ભલે “મૂલ્યહીનતા” જોવા મળે, તમારા અંગત જીવનમાં તો મૂલ્ય નિષ્ઠાને અગ્રિમ સ્થાન આપો. સત્ય, સન્મતિ અને નેકી જ તમને તારી શકશે…!

Leave a Reply