હરિ ૐ સંદેશ

જે ઘેરથી મહેમાન નારાજ થઈને જાય છે તે ઘરનું પૂણ્ય નાશ પામે છે…!

Leave a Reply